AMATEGEKO AGENGA IMIRIRE IBONEYE

Ndashaka guhera ku magambo y’umucurabwenge w’umugiriki wabayeho mu kinyejana cya gatatu mbere ya Kristo witwa HYPOCRATES. Uyu yaravuze ati:

                “reka ibyo kurya byawe bibe ari imiti, kandi reka imiti yawe ibe ari ibyo kurya.”

Niba aya magambo uyumvise neza, dukwiriye kurya kubw’impamvu dutegereje mu byo twariye. Kuri Hypocrates, abantu bakwiriye guhitamo ibyo kurya bibarindira ubuzima bikabakingira indwara, kandi igihe barwaye bagakoresha ibyo kurya nk’uburyo buboneye bwo kwivura.

Mu magambo yumvikana, ibyo kurya byacu byari bikwiriye kuba ari inkingo igihe tutarwaye, kandi bikaba ari imiti igihe twagezweho n’uburwayi.

Undi na we yaravuze ati: “Uko ubayeho ubu, birerekana uko wariye kera, kandi ibyo urya ubu byerekana uko uzamera mu gihe kizaza.” Birumvikana ko ibyo turya bifite uruhare rukomeye kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Abantu benshi usanga bariho kugira ngo barye, nyamara burya barabicuritse, ahubwo bakwiriye kurya kugira ngo babeho.

Abantu badafite ibyiringiro by’ubuzima ni bo bavuga bati “reka twirire, twinywere kuko ejo tuzapfa.” Bene abo bari kubaka ahazaza hazaba harimo uburibwe.

Dr Osler, umuganga w’icyamamre mu gihugu cya Canada, avuga yuko uretse indwara zandura n’impanuka, ubundi indwara zikomoka ku mirire itaboneye, zihariye 90% z’indwara zose. Murumva ko ari imibare iteye ubwoba cyane.

Reka tuzirikane ko kurya ari igikorwa dukora dushyizemo ubushake. Bitanduknye no guhumeka (kuko byo tugomba kubikora twaba tubishaka cyangwa tutabishaka). Kurya byo bidusaba gushyiramo inyurabwenge n’amahitamo runaka. Ubwo bimeze bityo rero, kurya bikeneye KWIGWA, abantu bakabigiraho ubumenyi buhagije kugira ngo babikore mu buryo buboneye.

Ibyo kurya bitera umubiri kugubwa neza cyangwa kugubwa nabi. Burya nubona ufite ruhu rurwaye, igisubizo cya mbere si uguhindura ubwoko bw’amavuta wisiga, ahubwo ni uguhindura imirire yawe.

Ibyo kandi ko bimeze no ku musatsi, inzara, amaso, n’ibindi. Kenshi twihutira gushaka ibisubizo bitaboneye kandi hari ibigikomeje kwangizwa mu mirire yacu.

Ese bigenda bite iyo turiye?

Reka tuvuge gato ku rugendo rw’ibyo kurya mu mubiri wacu:

Uhereye igihe ibyo kurya bigeze mu kanwa biri gukanjwakanjwa, kugeza igihe umubiri ubikoresheje, binyura mu nzira eshatu z’ingenzi:

 •  Igogora (Digestion): aha ni aho ibyo wariye bibanza kunyura kugira ngo bimenagurwe, kugeza ubwo haboneka utuntu duta tubasha kugenda mu maraso. Iyi nzira ihera mu kanwa, ibyo kurya bigahura n’imvubura zitanga amacandwe yoroshya bya bykorya, bigakomeza mu gifu, naho bigasangayo aside ishinzwe kubicagagura, bigakomereza mu mwijima ndetse no mu rura runini.

Iyo misemburo byagiye bihura na yo mu nzira, ni ibihindura uburyo byemererwa kwakirwa mu mubiri. Ibyari ibiryo bisanzwe biba byahindutse. Umubiri uba wabigenje nk’uruganda rukora impapuro ruzivanye mu biti.

 •  Kwinjizwa/ gukamurwa (absorption): iki ni gikorwa gikorwa bya byo kurya bigeze mu mara mato, maze ayo mara agakamura za ntungamubiri akazijyana mu maraso kugira ngo zikwirakwizwe mu mubiri.
 •  Gukoreshwa (metabolism): umubiri noneho ukoresha za ntungamubiri zikenewe kugira ngo byose bibe biri ku murongo. Umubiri ukoresha izo ntungamubiri imimaro itatu:
 • Gukura k’umubiri,
 • Gutanga imbaraga
 • Gutanga ubwirinzi ku cyaza kugirira nabi umubiri

Kugira ngo iyo mikorere igere ku ntego, ni ngombwa ko tumenya ibyo kurya umubiri ukeneye kugira ngo ya mimaro yose igerweho. Ntabwo dukwiriye kurya ubwoko runaka bw’ibyo kurya tugendeye ku rukundo tubikunda gusa,  ahubwo dukwiriye kureba biduha intungamubiri umubiri ukeneye.

Byaba ari akaga kurya ibyo kurya bitera imbaraga gusa, maze tukibagirwa ibiwurinda bitewe no kutamenya cyangwa kutabyitaho.

Amoko y’ibyo kurya tuzayavuga mu buryo buvuye imuzi, mu byigisho bikurikiraho.

Amategeko agenga imirire iboneye

Reka nkubwire ko iyi mikoresherezwe y’’ibyo kurya mu mubiri wawe izagera ku ntego ari uko aya mategeko agenga imirire ashyizwe mu bikorwa:

 • Itegeko ry’Ubwinshi (Law of Quantity):

Ukeneye kurya ibyo kurya bihagije rwose. Nibitaba ibyo, hazabaho kugwingira kuko wariye bicye, cyangwa imyivumbagatanyo y’umubiri kuo wawupakiyemo byinshi.

 •  Itegeko ry’Ubwiza (Law of Quality):

Indyo yawe ikwiriye kuba yuzuye, ifite ibikenewe byose, kandi ifite isuku. Indyo yuzuye iba ifite:

 • Ibinyasukari (Carbohydrates)
 • Ibinyamavuta (Fats)
 • Inyubakamubiri (Proteins)
 • Imyunyungugu (Minerals)
 • Amazi (water)
 • N’ibikatsikatsi (vegetable fibers)

Buri bwoko tuzabusuzuma twitonze mu byigisho bizakurikiraho.

 • Itegeko ry’ingano (Law of Balance)

Ingano ya za ntungamubiri tuvuze haruguru, ikwiriye kuba iri kuri gahunda, ikitabwaho. Ku isahane yawe reka

 • Ibinyasukari bibe hagati ya 55-75%
 • Ibinyamavuta bibe hagati ya 15-30%
 • Inyubakamubiri zibe hagati ya 10-15%
 • Itegeko ryo kujyanisha (Law of Adequacy)

Guhitamo ibyo kurya ukwiriye kurya, uburyo bikwiriye gutegurwamo, ndetse n’ubwinshi bwabyo: ibyo bizajyanishwa na:

 • Ibiro byawe
 • Imyaka yawe
 • Akazi ukora
 • Igihe urimo (nk’uburwayi, ubukonje/ubushyuhe, imihindagurikire y’umubiri [cyane cyane ku gitsina gore], n’ibindi.

Murumva ko kurya na byo bifite amategeko, bidapfa gukorwa uko umuntu abyumva.

Nkwifurije amagara mazima!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *